برگزاری سمینار مدیریت بهای تمام شده و IFRS در گرگان توسط سپیدار سیستم

https://sepidarsystem.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-ifrs/

One thought on “برگزاری سمینار مدیریت بهای تمام شده و IFRS در گرگان توسط سپیدار سیستم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =